Možnost vycházek v pracovní neschopnosti nebo změna místa pobytu

Během pracovní neschopnosti vám lékař může povolit vycházky. Maximálně ale na 6 hodin za den v době od 7:00 do 19:00. Pouze ve výjimečných případech může povolit i neomezené vycházky. Lékař také schvaluje změnu místa pobytu během neschopenky. Během pracovní neschopnosti vám lékař může povolit vycházky. Maximálně ale na 6 hodin za den v době od 7:00 do 19:00. Pouze ve výjimečných případech může povolit i neomezené vycházky. Lékař také schvaluje změnu místa pobytu během neschopenky.

V době, kdy jste v pracovní neschopnosti (a máte nárok na nemocenské dávky), se na vás vztahuje i řada omezení. Jako práce neschopný máte povinnost dodržovat léčebný režim (pokyny lékaře) nebo také rozsah a dobu povolených vycházek. To vše si může přijít ověřit kontrola (od zaměstnavatele nebo od ČSSZ).

Kdy je nárok na vycházky během pracovní neschopnosti?

Na vycházky během pracovní neschopnosti „nárok“ nemáte. Nedá se hovořit o „nároku“, protože o povolení vycházek rozhoduje ošetřující lékař na základě toho, jaký je váš zdravotní stav. Pokud máte například vysoké horečky, pak vám lékař může jen stěží dovolit, abyste se šli někam „procházet“.

Na neschopence, tedy pouze můžete svého lékaře požádat, aby vám povolil vycházky.

Zvláště pokud žijete sami, a není zde nikdo, kdo by vám mohl zajistit například nákup základních potravin. Pak jeto silný argument, aby vám lékař alespoň omezené vycházky schválil.

Je to ale na rozhodnutí lékaře a ten vám vycházky během neschopenky nemusí povolit.

Viz paragraf 56, Zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

(4) O povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby [odstavec 2 písm. c)] a o změně místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 3 věty první a třetí rozhoduje ošetřující lékař; o změně místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař jen na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce. Pokud dočasně práce neschopný pojištěnec požádá o povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby nebo o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřující lékař vycházky nebo jejich změnu nebo změnu místa pobytu nepovolí, vydá ošetřující lékař rozhodnutí o tomto nepovolení, jen pokud pojištěnec vydání tohoto rozhodnutí požaduje. Na rozhodnutí týkající se vycházek a povolení změny místa pobytu ošetřujícím lékařem a na další postup se použije zvláštní právní předpis o poskytování zdravotních služeb.

Jaká je maximální doba vycházky během neschopenky

Pokud vám lékař vycházky během neschopenky povolí, tak se musí řídit zákonem. Ten jasně stanovuje, že vycházky mohou být:

  • Maximálně 6 hodin (celkem za den)
  • Pouze v době od 7:00 do 19:00

Lékař vám může povolit i kratší vycházky. Výše uvedené je maximum, co mu umožňuje zákon. Může vám také rozdělit vycházky třeba na dvě části. Například 3 hodiny dopoledne (např. od 8:00 do 11:00) a následně 3 hodiny odpoledne (např. od 15:00 do 18:00).

Tuto dobu, kdy máte povoleny vycházky, pak musíte přesně dodržovat. Pokud by vás v době, kdy už nemáte povolené vycházky, nezastihla kontrola doma, pak vám hrozí postih.

Vycházky během nemocenské i o víkendu

Vzhledem k tomu, že neschopenka platí i o víkendu, a že máte nárok na nemocenské dávky i za víkendové dny, pak se logicky vycházky vztahují i na víkendy. Není to tedy rozhodně tak, že by se vycházky během neschopenky týkaly jen pracovních dní.

Neomezené vycházky během pracovní neschopnosti

Výše jsme uvedli, že máte nárok pouze na vycházky maximálně 6 hodin za den a pouze v době od 7:00 do 19:00.

V některých zvláštních případech vám ale může lékař povolit neomezené vycházky.

  • To neznamená, že byste mohli být mimo domov po celý den. Znamená to pouze, že vzhledem k povaze vaší nemoci, není možné dodržovat nějaký přesný denní režim, a proto není ani staveno striktní omezení vycházek.
  • K tomu, aby vám lékař povolil „neomezené“ vycházky, ale potřebuje souhlas od ČSSZ (resp. místně příslušné OSSZ). Nemůže o tom tedy rozhodnout sám.
  • Na neomezené vycházky je nárok pouze výjimečně. Může se to týkat například onkologických pacientů, kteří podstupují chemoterapii nebo jiných, podobně závažných případů.

Viz paragraf 56, Zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

(6) Vycházky podle odstavce 2 písm. c) může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a který nenarušuje stanovený individuální léčebný postup. Ošetřující lékař může vycházky povolit podle věty první nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. O souhlas orgánu nemocenského pojištění podle věty třetí žádá tento orgán ošetřující lékař v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského pojištění; ustanovení § 61 odst. 3 platí zde obdobně. Příslušný orgán nemocenského pojištění sděluje ošetřujícímu lékaři souhlas podle věty třetí v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému pojištění, pokud to technické řešení daného informačního systému pojištění umožní.

Změna místa pobytu během neschopenky

Při zahájení neschopenky udáváte místo, kde se budete zdržovat během pracovní neschopnosti. Toto místo je možné během neschopenky změnit. Třeba pokud chcete odjet na víkend nebo delší dobu k rodičům. V některých případech, je možné strávit neschopenku i v zahraničí.

O změně místa pobytu na neschopence také rozhoduje ošetřující lékař. A v některých případech je opět požadován souhlas od ČSSZ (resp. od OSSZ).

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty