Kalkulačka: Výpočet průměrný čistý měsíční výdělek (v zaměstnání nebo u dohody)

Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti od Úřadu práce, je rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek. Ten se vypočítá z předchozího kalendářního čtvrtletí. Vypočítá se z hrubé mzdy (a různých příplatků) a ze skutečně odpracovaných hodiny (včetně přesčasových hodin). Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti od Úřadu práce, je rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek. Ten se vypočítá z předchozího kalendářního čtvrtletí. Vypočítá se z hrubé mzdy (a různých příplatků) a ze skutečně odpracovaných hodiny (včetně přesčasových hodin).

Průměrný čistý měsíční výdělek, je velmi důležitý údaj. Vypočítá se z něj totiž podpora v nezaměstnanosti. Průměrný výdělek, je trochu něco jiného, než průměrná mzda (nebo průměrná čistá výplata, která vám chodí na účet).

Jak se počítá průměrný čistý měsíční výdělek pro Úřad práce?

Výpočet průměrného výdělku (hrubého i čistého), se řídí pravidly, která stanovuje zákoník práce.

Výpočet se provádí z hrubé mzdy nebo platu (popř. z odměny za dovednou práci u dohody DPP nebo DPČ), v předchozím kalendářním čtvrtletí.

Pro výpočet průměrného výdělku, hraje roli počet skutečně odpracovaných hodin nebo i práce přesčas. Roli může hrát i roční odměna (z ní se do výpočtu průměrného výdělku zahrne jen poměrná část).

Průměrný výdělek, se nejprve vždy počítá jako průměrný hrubý hodinový výdělek. Z něj se následně spočítá týdenní výdělek (násobí se počtem hodin stanovené týdenní pracovní doby). A z toho se pak vypočítá průměrný hrubý měsíční výdělek (týdenní výdělek se násobí koeficientem 4,348).

Pro Úřad práce (a výpočet podpory v nezaměstnanosti) je rozhodující průměrný čistý měsíční výdělek. Ten se z hrubého výdělku vypočítá běžným postupem – odečte se sociální pojištění (6,5%), zdravotní pojištění (4,5%), nemocenské pojištění (0,6% – až v roce 2024) a daň (15% nebo 23%).

Kalkulačka: Výpočet průměrného hrubého a čistého měsíčního výdělku

Pro výpočet průměrného výdělku, je nutné zadat hrubou mzdu (hrubou odměnu za odvedenou práci) za rozhodné období (z jakých měsíců se počítá průměrný výdělek – viz níže).

Některé části mzdy, ale nemají pro výpočet průměrného výdělku význam (například náhrada mzdy za nemoc – viz dále). Význam má naopak práce přes čas.

Kalkulačka průměrný čistý výdělek 2024

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo červenec až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Údaje pro výpočet čisté mzdy

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Další kalkulačky:

Z jakého období (z jakých měsíců) se vypočítá průměrný výdělek pro Úřad práce?

Aby vám mohli na Úřadu práce vypočítat podporu v nezaměstnanosti, tak budou potřebovat znát průměrný čistý měsíční výdělek, který jste měli v posledním zaměstnání.

Potvrzení o průměrném výdělku pro Úřad práce, vám vystaví zaměstnavatel na konci pracovního poměru. Pokud vám toto potvrzení nedá automaticky, tak si jej můžete vyžádat (existuje pro to i formulář – pro pracovní poměr a dohody nebo pro služební poměr).

Výpočet průměrného výdělku, při výpovědi ze zaměstnání, se odvíjí od data, ke kterému skončil pracovní poměr. Viz příklad:

 • Pokud pracovní poměr skončí 31. 12. = průměrný výdělek se počítá za 3 čtvrtletí (červenec až září)
 • Pokud pracovní poměr skončí až 1. 1. = průměrný výdělek se počítá za 4 čtvrtletí (říjen až prosinec)

Vždy se jedná o kalendářní čtvrtletí, které je ukončeno před datem, ke kterému končí pracovní poměr (před datem, ke kterému je vystavováno příslušné potvrzení).

Z jakých měsíců se počítá průměrný výdělek při ukončení zaměstnání

Zaměstnání končí v období od 1. 1. do 31. 3.

 • Průměrný výdělek se počítá za 4 kalendářní čtvrtletí (předchozí rok)
 • Pro výpočet jsou rozhodující příjmy za říjen až prosinec

Zaměstnání končí v období od 1. 3. do 30. 6.

 • Průměrný výdělek se počítá za 1 kalendářní čtvrtletí (aktuální rok)
 • Pro výpočet jsou rozhodující příjmy za leden až březen

Zaměstnání končí v období od 1. 7. do 30. 9.

 • Průměrný výdělek se počítá za 2 kalendářní čtvrtletí (aktuální rok)
 • Pro výpočet jsou rozhodující příjmy za duben až červen

Zaměstnání končí v období od 1. 10. do 31. 12.

 • Průměrný výdělek se počítá za 3 kalendářní čtvrtletí (aktuální rok)
 • Pro výpočet jsou rozhodující příjmy za červenec až září

Z čeho se počítá průměrný výdělek (z jakých příjmů)?

Pro výpočet průměrného výdělku, je podstatná především hrubá mzda nebo plat (nebo odměna u dohody DPP a DPČ).

Do průměrného výdělku se nezapočítají ostatní příjmy (které nejsou poskytovány za výkon práce):

 • Náhrada mzdy za dovolenou
 • Náhrada mzdy za nemoc
 • Odměny za pracovní pohotovost
 • Odměny, které nesouvisí s výkonem práce (například odměna při narození dítěte, odměna k životnímu jubileu, apod.)
 • Roli nehrají ani příjmy, které nahrazují mzdu, jako jsou nemocenské dávky, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, apod.

Do průměrného výdělku, se započíná především základní mzda a různé příplatky nebo odměny (či provize):

 • Příplatek za práci o víkendu (za práci v sobotu nebo v neděli)
 • Příplatek za práci ve svátek
 • Příplatek za práci přesčas
 • Příplatek za práci v noci
 • Příplatek za práci ve ztíženém prostředí
 • Různé pohyblivé složky mzdy (odměny, bonusy, provize, výkonnostní příplatky, apod.)
 • Započítá se např. i roční odměna (pouze poměrná část; měsíční nebo čtvrtletní odměna se započítá celá)

Krátká doba v zaměstnání (ukončení pracovního poměru ve zkušební době)

Mohou nastat různé situace, kdy se nedá vypočítat průměrný výdělek běžným způsobem. Platí to například pro ukončení zaměstnání ve zkušební době, kdy je v zaměstnání odpracována jen krátká doba.

Mohlo by to ale platit i pro situaci, kdy je zaměstnanec před skončením zaměstnání, delší dobu v pracovní neschopnosti. Nebo když se žena vrací do práce po rodičovské dovolené. A i v dalších případech.

Pokud v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí) nebylo odpracováno alespoň 21 dní (21 směn), tak se používá tzv. „pravděpodobný výdělek“.

Pravděpodobný výdělek v podstatě znamená to, co by si zaměstnanec vydělal, pokud by pracoval dostatečně dlouhou dobu. Při výpočtu se přihlíží mimo jiné i k tomu, kolik dostávají za stejnou práci ostatní zaměstnanci.

Výpočet průměrného výdělku u dohody DPP nebo DPČ

Postup výpočtu průměrného výdělku, je stejný i pro dohodu o provedení práce (DPP) nebo pro dohodu u pracovní činnosti (DPČ). Výpočet i u dohody vychází z hrubé mzdy (resp. z odměny za práci na dohodu) a ze skutečně odpracovaných hodin v rozhodném období.

Pouze pokud by u dohody byla sjednána jednorázová splatnost celé odměny, až po provedení celého pracovního úkolu, pak se jako rozhodné období použije celá doba, kdy byla vykonávána práce.

Užitečné infomace
Kalkulačky 2024
Půjčky do výplaty